تبلیغات
کربلا - فوتبال کثیف

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

فوتبال کثیف

 

نوع مطلب: اجتماعی ،

تو اوج بازی بودیم که وسط زمین توپ دست من اومد.
رفیقمون محکم زیر پامو کشید و یک لگد جانانه نثارم کرد. یه دو متری رفتیم هوا و امدیم زمین و دست و پامون خوب لت و پار شد.
(با لحنی خیلی دوستانه و با آرامش)بهش گفتم چرا اینجوری بازی میکنی؟
جواب داد:
فوتباله دیگه. دست و پا شکستن هم داره. این که چیزی نیس.


فوتبال کثیف

به ما خورده نگیرند که چرا هی به مبانی و دست آورد های غرب گیر می دهید.
ثمره تفکر غربی همین است.