تبلیغات
کربلا - تدبیر سال 92

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

تدبیر سال 92

 

امسال حماسه ساز گردد ملت
 در ثروت و در سیاستش با همت
  درس شرف از فاطمه آموخته است
هیهات که لحظه ای پذیرد ذلت

سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی