تبلیغات
کربلا - پیرمرد

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

پیرمرد

 

پیرمرد

پیرمرد هن هن کنان و دست به کمر رفت و چند دقیقه ای نکشید و برگشت.

"رفتم 100تومن پول اضافه این بانکیه به من داده بود برش گردونم."

مشغول کسب روزی حلال بودم که این ماجرا پیش آمد. این جمله ای بود که احتمالاً باید دل بعضی ها را بلرزاند.

آنهایی که میلیاردی پول این مردم را اینطرف و آنطرف می کنند.

ویرایش شد