تبلیغات
کربلا - سفرنامه اردوهای جهادی (ازناوه)

کربلا، ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر...

سفرنامه اردوهای جهادی (ازناوه)

 

اردوگاه آموزش و پرورش واقع در روستای ازناوه شهرستان کاشان، خیلی جای با صفایی است. قسمت شد چند روزی برای بهتر کردن اوضاع و احوال آن مکان در قالب اردوی جهادی بسیج اونجا بودیم.

سوای از کارهایی که انجام شد، لذت آب و هوای خیلی خوبی که در اوچ تابستان میشد اونجا تجربه کرد و دار و درخت های ازناوه و البته میوه هایی که خوب موقعی رسیده بودند کلی کیف داد.

ادامه دارد...


ازناوه کاشان اردوی جهادی بسیج    ازناوه کاشان اردوی جهادی بسیج